Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND xã

Chuyên mụcLý luận nhà nước và pháp luật, Xây dựng văn bản pháp luật uy-ban-nhan-dan

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã được quy định tại điều 35 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

 

Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

 

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã được quy định tại điều 34 Luật tổ chức chính quyền địa phương

 

Điều 34. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch.

 

Các tìm kiếm liên quan đến chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của ubnd xã: chức năng nhiệm vụ của ubnd cấp xã, sơ đồ cơ cấu tổ chức của ubnd cấp xã, tổ chức bộ máy ubnd cấp xã, thẩm quyền của phó chủ tịch ubnd xã, chủ tịch xã có quyền gì, sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước cấp xã, luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2016, luật tổ chức hđnd và ubnd

3.4/5 - (15 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền