Câu hỏi ôn tập môn Xã hội học pháp luật

Chuyên mụcXã hội học pháp luật Xã hội học pháp luật

[Hocluat.vn] Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn xã hội học pháp luật (có file đáp án kèm theo). Xin chia sẻ để các bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

..

Những nội dung liên quan:

..

Câu hỏi ôn tập môn xã hội học pháp luật

Download tài liệu về máy

[PDF] Đáp án câu hỏi ôn tập môn xã hội học pháp luật

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Xã hội học pháp luật

Câu hỏi ôn tập Chương 1: Nhập môn xã hội học pháp luật

 1. Phân tích khái quát về lịch sử hình thành và phát triển xã hội học pháp luật?

 2. Phân tích quan điểm của một số trường phái xã hội học pháp luật tiêu biểu?

 3. Phân tích nội dung và đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của xã hội học pháp luật?

 4. Phân tích các chức năng cơ bản của xã hội học pháp luật?

Câu hỏi ôn tập Chương 2: Phương pháp điều tra xã hội học pháp luật

 1. Phân tích nội dung các bước của giai đoạn chuẩn bị trong một điều tra xã hội học về các sự kiện, hiện tượng pháp luật?

 2. Phân tích nội dung các bước của giai đoạn tiến hành thu thập thông tin trong một điều tra xã hội học về các sự kiện, hiện tượng pháp luật?

 3. Phân tích các nội dung cơ bản của phương pháp phân tích tài liệu dùng trong xã hội và pháp luật?

 4. Phân tích các nội dung cơ bản của phương pháp quan sát dùng trong xã hội học pháp luật?

 5. Phân tích các nội dung cơ bản của phương pháp phỏng vấn dùng trong xã hội học pháp luật?

 6. Phân tích các nội dung cơ bản của phương pháp ankét dùng trong xã hội học pháp luật?

 7. Phân tích các nội dung cơ bản của phương pháp thực nghiệm dùng trong xã hội học pháp luật?

Câu hỏi ôn tập Chương 3: Mối liên hệ giữa pháp luật và cơ cấu xã hội

 1. Phân tích khái niệm pháp luật và bản chất của pháp luật theo quan điểm xã hội học pháp luật?

 2. Phân tích một số khái niệm cơ bản của cơ cấu xã hội nhóm xã hội, vì thế xã hội, vai trò xã hội, và thiết chế xã hội?

 3. Phân tích đặc điểm của cơ cấu xã hội – nhân khẩu? Mối liên hệ giữa cơ cấu xã hội – nhân khẩu và pháp luật?

 4. Phân tích đặc điểm của cơ cấu xã hội – nghề nghiệp? Mối liên hệ giữa cơ cấu xã hội, nghề nghiệp và pháp luật?

 5. Phân tích đặc điểm của cơ cấu xã hội – dân tộc? Mối liên hệ giữa cơ cấu xã hội – dân tộc và pháp luật?

 6. Phân tích đặc điểm của cơ cấu xã hội – cộng đồng lãnh thổ? Mối liên hệ giữa cơ cấu xã hội – cộng đồng lãnh thổ và pháp luật?

 7. Phân tích khái niệm phân tầng xã hội và pháp luật với việc giải quyết các vấn đề nảy sinh từ phân tầng xã hội?

Câu hỏi ôn tập Chương 4: Mối quan hệ giữa pháp luật và chuẩn mực xã hội

 1. Phân tích khái niệm, các đặc trưng cơ bản của chuẩn mực xã hội? Vai trò của chuẩn mực xã hội trong đời sống xã hội?

 2. Phân tích khái niệm, các đặc điểm của chuẩn mực chính trị? Mối quan hệ giữa chuẩn mực chính trị và pháp luật?

 3. Phân tích khái niệm, các đặc điểm của chuẩn mực tôn giáo? Mối quan hệ giữa chuẩn mực tôn giáo và pháp luật?

 4. Phân tích khái niệm, các đặc điểm của chuẩn mực đạo đức? Mối quan hệ giữa chuẩn mực đạo đức và pháp luật?

 5. Phân tích khái niệm, các đặc điểm của chuẩn mực phong tục, tập quán? Mối quan hệ giữa chuẩn mực phong tục, tập quán và pháp luật?

 6. Phân tích khái niệm, các đặc điểm của chuẩn mực thẩm mỹ? Mối quan hệ giữa chuẩn mực thẩm mỹ và pháp luật?

Câu hỏi ôn tập Chương 5: Các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật

 1. Phân tích các khía cạnh xã hội cần nghiên cứu, tìm hiểu trong quá trình xây dựng pháp luật, cho ví dụ cụ thể ở từng khía cạnh?

 2. Phân tích các khía cạnh xã hội liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành, có hiệu lực thực thi cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu phục vụ việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cho ví dụ cụ thể?

 3. Phân tích một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng pháp luật, cho ví dụ cụ thể?

 4. Phân tích nội dung biện pháp “tăng cường công tác thẩm định nội dung các dự án luật bằng công cuộc xã hội học” nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay?

 5. Phân tích nội dung biện pháp “tăng cường vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng pháp luật” nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay?

 6. Phân tích nội dung biện pháp “mở rộng dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động xây dựng văn bản pháp luật, bảo đảm phát triển bền vững” nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay?

Câu hỏi ôn tập Chương 6: Các khía cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp luật

 1. Phân tích các khía cạnh xã hội của hoạt động thực hiện pháp luật?

 2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện pháp luật?

 3. Phân tích các khía cạnh xã hội của hoạt động áp dụng pháp luật?

 4. Phân tích các biện pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hiện pháp luật?

Câu hỏi ôn tập Chương 7: Sai lệch chuẩn mực pháp luật

 1. Phân tích khái niệm sai lệch chuẩn mực pháp luật, phân loại hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật, cho ví dụ cụ thể ở mỗi loại hành vi?

 2. Phân tích các yếu tố tác động tới sai lệch chuẩn mực pháp luật, cho ví dụ cụ thể ở mỗi yếu tố?

 3. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật, cho ví dụ cụ thể ở mỗi nguyên nhân?

 4. Phân tích khái niệm, các đặc trưng cơ bản của hiện tượng tội phạm, cho ví dụ cụ thể ở từng đặc trưng?

 5. Phân tích nội dung các mô hình nghiên cứu xã hội học pháp luật và hiện tượng tội phạm?

 6. Phân tích nội dung các biện pháp phòng, chống sai lệch chuẩn mực pháp luật và hiện tượng tội phạm?

Đáp án câu hỏi ôn tập môn xã hội học pháp luật

Download tài liệu về máy

[PDF] Đáp án câu hỏi ôn tập môn xã hội học pháp luật

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Những nội dung có liên quan: Ngân hàng câu hỏi môn xã hội học đại cương, 197 câu hỏi và đáp an môn xã hội học, Ngân hàng đề thi môn xã hội học, Câu hỏi tự luận xã hội học đại cương, Câu hỏi dụng sai môn xã hội học, Câu hỏi môn xã hội học đại cương, Câu hỏi on tập xã hội học đại cương, Trắc nghiệm xã hội học đại cương Chương 3

Môn Xã hội học pháp luật giúp ích gì cho người học?

Môn Xã hội học pháp luật cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản khái quát về các quy luật của xã hội, các quá trình xã hội của sự phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong xã hội, trong mối liên hệ với cơ cấu xã hội, với các loại chuẩn mực xã hội khác; nguồn gốc, bản chất xã hội, các chức năng xã hội của pháp luật; các khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật; các sự kiện, hiện tượng pháp lý thể hiện trong hoạt động của các chủ thể pháp luật.

Tôi muốn tham khảo thêm những tài liệu khác về Xã hội học pháp luật?

Bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Xã hội học pháp luật hoặc nhận bản mềm những tài liệu này bằng cách liên hệ trực tiếp qua Email: tailieu@hocluat.vn.

5/5 - (40050 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền