Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Việt kiểm sát nhân dân

Chuyên mụcLuật hiến pháp Viện Kiểm sát Nhân dân

Là bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức hoạt động theo những tắc chung của bộ máy nhà nước, như bảo đảm bảo sự tham gia của Nhân dân vào quản lý Nhà nước, tập chung dân chủ, đảo bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, tập chung dân chủ, bình đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc, pháp chế. Bên cạnh đó, việc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân còn dựa trên nguyên tắc kết hợp tập chung dân chủ với chế độ thủ trưởng, xuất phát từ vị trí, tính chất, nhiệm vụ, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân với nội dung sau đây:

  • VKSND do Viện trưởng lãnh đạo; Viện trưởng VKSND cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng VKSND cấp trên; Viện trưởng của các VKS cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND tối cao.
  • VKS nhân dân cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của VKS cấp dưới; Viện trưởng VKS cấp trên có quyền rút, đình chỉ, hủy bỏ quyết định trái pháp luật của Viện trưởng VKS cấp dưới.
  • Trong VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKS quân sự trung ương, VKS quân sự quân khu và tương đương có thành lập Ủy ban kiếm sát để thảo luận và quyết định theo đa số những vấn đề quan trong do luật định thuộc thẩm quyền của mình và cho ý kiến về các vụ án, vụ việc trước khi Viện trưởng quyết định theo quy định tại các điều 43, 45, 47, 53 và 55 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền