Thước đo xác định lượng giá trị (giá trị) hàng hoá

Chuyên mụcTriết học hang-hoa

* Khái niệm giá trị hàng hoá:

Giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá.

“Lượng” (số lượng) giá trị của hàng hoá do lượng hao phí lao động trừu tượng để sản xuất ra hàng hoá đó quyết định. Hao phí lao động thường được tính theo đơn vị thời gian lao động.

* Thước đo xác định lượng giá trị hàng hoá:

– Trong thực tế, mỗi chủ thể tham gia sản xuất có thể sản xuất ra cùng một loại hàng hóa với những lượng thời gian lao động khác nhau – tức là lượng thời gian lao động cá biệt của họ khác nhau.

– Lượng giá trị CÁ BIỆT của một đơn vị hàng hóa được quyết định bởi lượng thời gian lao động CÁ BIỆT của chính người sản xuất ra nó, trong khi đó, lượng giá trị XÃ HỘI (thường được gọi tắt là lượng giá trị) của một đơn vị hàng hóa lại bị quyết định bởi lượng thời gian lao động XÃ HỘI CẦN THIẾT (hay hao phí lao động XÃ HỘI CẦN THIẾT) để sản xuất ra hàng hóa đó mà không tính bằng lượng thời gian lao động cá biệt của bản thân người sản xuất ra nó.

– Thời gian lao động xã hội cần thiết ( còn gọi là thời gian lao động xã hội tất yếu) là lượng thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng hoá trong một điều kiện bình thường, với một trình độ lao động thành thạo trung bình, cường độ trung bình so với một hoàn cảnh xã hội nhất định.

– Thông thường, thời gian lao động xã hội cần thiết được tính theo trung bình cộng NHỮNG lượng thời gian lao động cá biệt của NHỮNG người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hóa ấy trên thị trường.
Thời gian lao động xã hội cần thiết = Tổng thời gian lao động cá biệt của những người cung cấp đại bộ phận lượng hàng hoá đó/Tổng lượng hàng hoá do họ sản xuất ra (và nó khác với trung bình cộng tất cả các thời gian lao động cá biệt của tất cả những người cùng sản xuất mặt hàng đó).

– Cơ cấu lượng giá trị của hàng hoá gồm 2 bộ phận:

+ Bộ phận giá trị cũ (hao phí lao động quá khứ sản xuất ra TLSX – tồn tại trong TLSX được chuyển vào sản phẩm).

+ Bộ phận giá trị mới (hao phí lao động sống hiện tại của người lao động kết tinh trong sản phẩm).

4/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền