Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn

Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn áp dụng luật đất đai bao gồm các nghị định, thông tư mới nhất đang có hiệu lực thi hành.

I. Luật

Luật đất đai 2013

II. Các Nghị định

– Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

– Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thue đất, tiền thuê mặt nước.

– Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

– Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất.

– Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

– Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

– Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

– Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

III. Các Thông tư

– Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật điều tra đánh giá đất đai

– Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

– Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

– Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP.

– Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

– Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

– Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.

– Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

– Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính.

– Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

– Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định về việc điều tra, đánh giá đất đai.

– Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

– Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thầm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất.

– Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp tính giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đấtl định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

– Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

– Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

– Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường.

– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

– Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

– Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

– Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC

– Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

– Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

IV. Các văn bản khác

– Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

– Công văn 7810/BTC-QLCS hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền