Biên bản

Mẫu lệnh trích xuất bị cáo

01/02/2018 Bé Bom

Mẫu lệnh trích xuất bị cáo tên đầy đủ là Lệnh trích xuất và dẫn giải 10L nằm trong danh mục các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng [Xem thêm…]