Phân biệt văn bản quản lý hành chính với VB là nguồn của luật HC

Chuyên mụcLuật hành chính van-ban-hanh-chinh

Phân biệt văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính

Hình thức ban hành các văn bản quản lý hành chính nhà nước là hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thông qua hoạt động này các chủ thể có thẩm quyền có thể đạt ra các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực chấp hành điều hành trên mọi mặt của đời sống xã hội. Cũng có thể giải quyết những vấn đề cụ thể riêng biệt đối với đối cới đối tượng quản lý nhất định. Chúng ta cũng cần phân biệt rõ những văn bản quản lý hành chính vói văn bản được coi là nguồn của luật hành chính .

 

  Văn bản quản lý hành chính Văn bản coi là nguồn của luật hành chính
Khái niệm Văn bản quản lý hành chính nhà nước là các văn bản dưới luật ban hành trên cơ sở và để chấp hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước. … là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục trình tự nhất định có nội dung chứa đựng các quy phạm pháp luật hành chính. Có hiệu quả bắt buộc thi hành, đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước.
Chủ thể ban hành + Các cơ quan quyền lực nhà nước.

+ Các cá nhân có thẩm quyền như trưởng máy bay, tàu biển, thẩm phán ra quyết định, thủ trưởng, cơ quan toà án, kiểm sát, thủ trưởng các đơn vị cơ sở .

+ Chủ thể hẹp hơn .

+ Các cơ quan quyền lực nhà nước

+ Các cơ quan nhà nước khác như toà án, Viện kiểm sát hoặc thủ trưởng các cơ quân xét xử, kiểm sát thủ trưởng các đơn vụ cơ sở ( ban hành quy định nội quy)

+ Các cá nhân co thẩm quyền như chủ tịch nước

+ Chủ thể ở đây rộng hơn

Nội dung Chứa đựng quản lý pháp lý hành chính và các mệnh lệnh cụ thể . Chỉ chứa đựngquản lý hành chính nhà nước
Hình thức văn bản Bao giờ cũng là văn bản dưới luật từ nghị định trở xuống ( để cụ thể hoá, chi tiết hoá các văn bản của cơ quan quyền lực). Có thể là văn bản luật hoặc dưới luật (nghị định, chỉ thị ).
Trình tự ban hành Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể nhưng không trái với luật. Theo hình thức nhất định.

 

Các tìm kiếm liên quan đến Phân biệt văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính, mọi quyết định hành chính đều là nguồn của luật hành chính, đặc điểm nguồn của luật hành chính, quyết định hành chính là nguồn của luật hành chính, nhận định đúng sai luật hành chính, ví dụ về nguồn của luật hành chính, chủ thể quan hệ pháp luật hành chính luôn là chủ thể quản lý hành chính nhà nước, mối quan hệ giữa luật hành chính và luật hình sự, tại sao nói luật hành chính là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền