Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất dư

Chuyên mụcLuật đất đai Chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhà đất mẹ tôi nhận thừa kế từ ông bà ngoại. Lúc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì còn dư ra một phần ngoài giấy chứng nhận cũ. Nay cha mẹ tôi xin cấp giấy chứng nhận tiếp cho phần đất dư ra so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? cần thực hiện thủ tục ra sao? Xin luật sư tư vấn giúp tôi.

 

Trả lời:  Có thể xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất dư nếu đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về đất đai và theo thủ tục luật định.

 

Căn cứ: Điểm 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung Điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận mà cha mẹ bạn đã được cấp và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận thì cha mẹ bạn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm.

 

Thủ tục: 

+ Thực hiện thủ tục thừa kế đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) theo quy định khi thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

+Trường hợp diện tích đất tăng thêm do thừa kế trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị  đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

 

Lưu ý: Trong trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định, nếu người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo các quy định tương ứng tùy thời điểm sử dụng trước hay sau 15-10-1993 và diện tích cụ thể nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn hạn mức đất ở đối với thửa đất có nhà ở.

4.4/5 - (19 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền