Không có ảnh

So sánh tự thú và đầu thú

06/08/2017 Văn Thoáng

Để giúp phân biệt “tự thú” và “đầu thú” tại Mục 7, Phần I Công văn số 81/2002 của Tòa án nhân dân Tối cao, khái niệm “tự thú” và “đầu thú” giải thích như sau:   [Xem thêm…]