So sánh lập pháp và lập quy

Chuyên mụcLuật hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật luat

Lập pháp là gì? Quyền lập pháp là gì? Lập quy là gì? Quyền lập quy là gì? So sánh thẩm quyền lập pháp và thẩm quyền lập quy?

 

Những nội dung liên quan:

 

So sánh lập pháp và lập quy

Lập pháp là gì?

Lập pháp là một trong ba chức năng của nhà nước, cùng với quyền hành pháp và quyền tư pháp hợp thành quyền lực nhà nước.

Nghĩa rộng: Trong mối quan hệ với quyền lực nhà nước, lập pháp bao gồm vừa làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, vừa làm luật và sửa đổi luật.

Nghĩa hẹp: Quyền lập pháp chỉ bao gồm “làm luật và sửa đổi luật”.

Lập pháp là gì

Quyền lập pháp là gì?

Quyền lập pháp là quyền làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản luật được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lập quy là gì?

Lập quy là hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên đặt ra các quy định, gọi chung là văn bản dưới luật để thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên.

Quyền lập quy là gì?

Quyền lập quy là quyền ban hành những văn bản pháp quy dưới luật, để cụ thể hoá luật pháp do các cơ quan lập pháp ban hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Các tìm kiếm liên quan đến so sánh lập pháp và lập quy, thẩm quyền lập pháp là gì, thẩm quyền lập quy của các cơ quan hành chính nhà nước, lập quy là gì, ví dụ về thẩm quyền lập quy, so sánh thẩm quyền lập quy với thẩm quyền ban hành quyết định cá biệt, quyền lập quy của chính phủ là gì, ví dụ về thẩm quyền lập quy của chính phủ

5/5 - (1566 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền