luong-chat

Phạm trù “chất”

09/03/2018 I Can

Khái niệm chất Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vất, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa [Xem thêm…]