Điểm nút

Phạm trù “điểm nút”

22/12/2021 I Can

Chất là gì? Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa [Xem thêm…]