Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán tại BLHS 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Chứng khoán

Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán quy định tại Điều 212 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đây là tội danh mới so với bộ luật hình sự 1999.

 

Các nội dung liên quan:

 

 

Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

1. Người nào làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán thu lợi bất chính từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.500.000.000 đồng đến dướ3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Thu lợi bất chính 2.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;

c) Có tổ chức;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

1. Khái niệm

Làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán được hiểu là hành vi tạo ra các tài liệu không có thật để gây nhầm lẫn hoặc hiểu sai về các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc niêm yết chứng khoán.

Niêm yết chứng khoán là việc đưa ra các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.

Chào bán chứng khoán được hiểu là việc chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức do Luật chứng khoán quy định.

2. Các yếu tố cấu thành tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

2.2. Mặt  khách quan.

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi.

Hành vi tạo ra các tài liệu không có thật với bất kỳ phương thức nào để gây nhầm lẫn hoặc hiểu sai về các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc niêm yết chứng khoán để thu lợi bất chính Hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

b) Các dấu hiệu khác. Thuộc một trong các trường hợp sau:

– Số tiền thu lợi bất chính tối thiểu là 1 tỷ đồng.

– Số tiền gây thiệt hại cho nhà đầu tư tối thiểu là 1.5 tỷ đồng.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến quy định quản lý hoạt động chứng khoán của Nhà nước.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý và với động cơ vì vụ lợi.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 02 khung,  cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1).

có mức phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, hoặc phạt tù 06 tháng đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2).

có mức phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

4. Hình phạt bổ sung.

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính Thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 250 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền