Tài sản hình thành trong tương lai là những tài sản nào?

Chuyên mụcLuật dân sự Pháp luật về tài sản

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm đã có hướng dẫn chi tiết về tài sản hình thành trong tương lai nhằm thực thi có hiệu quả các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Theo khoản 2 Điều 108 Bộ luật Dân sự năm 2015: Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm tài sản chưa hình thành và tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch. Hướng dẫn cụ thể hơn quy định về tài sản hình thành trong tương lai, khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định liệt kê các loại tài sản được xác định là tài sản hình thành trong tương lai:

– Tài sản được hình thành từ vốn vay;

– Tài sản chưa hình thành, đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;

– Tài sản đã hình thành và pháp luật có quy định về đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký lưu hành phương tiện nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

So với quy định tại Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm thì: Tài sản hình thành trong tương lai mở rộng hơn, bao gồm cả tài sản chưa hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm.

Dự thảo này đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/dtvb/pages/chi-tiet.aspx?itemid=323.

Hồng Hải

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền