So sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp Cổ phần

So sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết để chỉ ra sự giống và khác nhau cơ bản giữa hai loại cổ phần này.

 

Nhữngnội dung liên quan:

 

So sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết

Điểm giống nhau giữa cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết

 • Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết đều là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.
 • Đang cập nhật…

Điểm khác nhau giữa cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Khái niệm Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
Đặc điểm Đang cập nhật… Đang cập nhật…
Quyền của cổ đông
 • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

 • Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật doanh nghiệp 2014

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Nghĩa vụ của của cổ đông
 • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
 • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
 • Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Đang cập nhật…

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết, so sánh quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi trong cty cổ phần, so sánh cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại, ý nghĩa vai trò của cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần phổ thông có thể chuyển thành cổ phần ưu đãi, tại sao cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi, so sánh các loại cổ đông của công ty cổ phần, chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết, chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức

5/5 - (1296 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền