Phân tích chủ thể của Luật kinh tế? Cho ví dụ từng loại?

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật thương mại Chủ thể của Luật kinh tế

Khái niệm:

 

Chủ thể của Luật KT là những tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để tham gia vào những quan hệ do Luật KT điều chỉnh.

 

Điều kiện để trở thành chủ thể của Luật KT:

 

+ Được thành lập hợp pháp: Các DN thuộc mọi hình thức sở hữu được thành lập và hoạt động theo đúng các quy định, trình tự của PL.

+ tài sản riêng: Tài sản là cơ sở vật chất không thể thiếu được để cho các chủ thể của Luật KT tiến hành các hoạt động KD và quản lý KD. Trên thực tế tài sản của DN được thể hiện dưới dạng vốn KD (vốn pháp định, vốn điều lệ)

– “Vốn điều lệ” là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào điều lệ Cty.

– “Vốn pháp định” là mức vốn tối thiểu phải có theo qui định của PL để thành lập DN.

+ Có thẩm quyền KT: Thẩm quyền KT là cơ sở pháp lý nhằm tạo cho các chủ thể những quyền và nghĩa vụ cụ thể; đồng thời nó cũng quy định rõ giới hạn mà trong đó các chủ thể được phép thành lập.

 

* Các loại chủ thể của Luật KT:

Căn cứ vào chức năng hoạt động, vị trí và mức độ tham gia các quan hệ KT của chủ thể, người ta phân ra làm 3 loại chủ thể như sau:

+ Chủ thể cơ bản, thường xuyên của Luật KT: là các DN.  DN được qui định tại Điều 3 – Luật DN. DN được coi là chủ thể cơ bản, thường xuyên của Luật KT vì DN tham gia tất cả các quan hệ KT trên thương trường. Hiện nay chúng ta có 8 loại hình DN. Đó là:

– DNNN

– DN tập thể (HTX)

– DNTN

– Công ty cổ phần

– Cty TNHH. Gồm 2 loại: Cty TNHH 1 thành viên và Cty TNHH có từ 2 thành viên trở lên.

– Cty Hợp danh

– DN liên doanh

– DN 100% vốn đầu tư nước ngoài.

+ Chủ thể không thường xuyên của Luật KT: Đó là các cơ quan quản lý KT do N2 thành lập để thực hiện chức năng quản lý KT của N2, như các bộ KT, các tổng cục, ….các cơ quan N2 khi thực hiện chức năng quản lý N2 về KT thì cũng trở thành chủ thể của Luật KT.

+ Chủ thể có điểu kiện của Luật KT: Đó là các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp như: trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu…. Tuy không có chức năng hoạt động SXKD nhưng trong quá trình hoạt động xuất hiện nhiều mối quan hệ KT phục vụ cho hoạt động của đơn vị mình thể hiện bằng các hợp đồng KT. Các tổ chức này chỉ là chủ thể của Luật KT khi chúng tham gia ký kết hợp đồng KD với các DN nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà N2 giao cho.

Bài viết liên quan

Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo