Phân biệt dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư bản

Chuyên mụcLý luận nhà nước và pháp luật Công dân
Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

So sánh (phân biệt) nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (vô sản) và nền dân chủ tư bản (vô sản) thông qua mục đích, bản chất, cách thức, sơ sở kinh tế.

 

Các nội dung liên quan:

 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa Dân chủ tư sản
Mục đích Dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) là nền dân chủ cho đại đa số nhân dân lao động, phục vụ lợi ích cho đại đa số Dân chủ tư sản (TS) là nền dân chủ cho thiểu số, phục vụ lợi ích cho thiểu số
Bản chất Là nền dân chủ mang bản chất của giai cấp công nhân, nhưng nó phục vụ cho đa số.

Bởi vì, lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc

Mang bản chất của giai cấp tư sản, lợi ích của giai cấp tư sản đối lâp với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
 Cách thức Dân chủ XHCN là nền dân chủ do ĐCS lãnh đạo, nhất nguyên về giá trị; còn dân chủ tư sản do các đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo, đa đảng về chính trị. Thực hiện thông qua nhà nước pháp quyền XHCN (thống nhất và phân công giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp); còn thực hiện thông qua nhà nước pháp quyền TS (tam quyền phân lập).
 Cơ sở kinh tế Dân chủ XHCN được thực hiện trên cơ sở kinh tế là công hữu hóa các tư liệu sản xuất chủ yếu Dân chủ tư sản được thực hiện trên cơ sở kinh tế là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX chủ yếu của toàn XH đó là chế độ áp bức bóc lột.

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa, so sánh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư sản, so sánh nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản chủ nghĩa, con đường dân chủ tư sản, sự khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, so sánh bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa với nhà nước tư bản, chế độ xã hội nào có nền dân chủ, nền dân chủ tư sản ở mỹ, hãy so sánh và đánh giá nền dân chủ xhcn ở nước ta hiện nay với nền dân chủ tư sản ở mỹ hiện nay

Bài viết liên quan

Tác giả: Thích Học Luật 437 Bài viết
"Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ, Chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài..." Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận.

Bình luận

avatar