Phân biệt dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư bản

Chuyên mụcLý luận nhà nước và pháp luật Công dân

So sánh (phân biệt) nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (vô sản) và nền dân chủ tư bản (vô sản) để làm rõ sự giống và khác nhau cơ bản giữa 2 nền dân chủ.

..

Những nội dung liên quan:

..

Phân biệt dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư bản

 Dân chủ xã hội chủ nghĩaDân chủ tư sản
Mục đíchDân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) là nền dân chủ cho đại đa số nhân dân lao động, phục vụ lợi ích cho đại đa số.Dân chủ tư sản (TS) là nền dân chủ cho thiểu số, phục vụ lợi ích cho thiểu số.
Bản chấtLà nền dân chủ mang bản chất của giai cấp công nhân, nhưng nó phục vụ cho đa số.
Bởi vì, lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc.
Mang bản chất của giai cấp tư sản, lợi ích của giai cấp tư sản đối lập với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Cách thứcDân chủ XHCN là nền dân chủ do ĐCS lãnh đạo, nhất nguyên về giá trị; còn dân chủ tư sản do các đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo, đa đảng về chính trị.Thực hiện thông qua nhà nước pháp quyền XHCN (thống nhất và phân công giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp); còn thực hiện thông qua nhà nước pháp quyền TS (tam quyền phân lập).
Cơ sở kinh tếDân chủ XHCN được thực hiện trên cơ sở kinh tế là công hữu hóa các tư liệu sản xuất chủ yếu.Dân chủ tư sản được thực hiện trên cơ sở kinh tế là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX chủ yếu của toàn XH đó là chế độ áp bức bóc lột.
So sánh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư bản

Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản không chỉ ở chỗ xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, xóa bỏ phân hóa giai cấp, mà về chính trị, dân chủ xã hội chủ nghĩa phải vượt qua dân chủ tư sản, thực hiện quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cho đại đa số nhân dân lao động, phục vụ lợi ích cho đại đa số.

Dân chủ tư sản là gì?

Dân chủ tư sản là nền dân chủ cho thiểu số, phục vụ lợi ích cho thiểu số.

Bản chất chính trị của nền dân chủ tư sản?

Bản chất chính trị của nền dân chủ tư sản mang bản chất của giai cấp tư sản, lợi ích của giai cấp tư sản đối lập với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Ví dụ về bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?

– Công dân từ đủ 18 tuổi có quyền bầu cử;
– Nhà nước cầu ý kiến người dân trước khi ban hành, sửa đổi một bộ luật mới;
– Người dân được tự do sinh sống, kinh doanh, học tập theo quy định của pháp luật.

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa, so sánh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư sản, so sánh nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản chủ nghĩa, con đường dân chủ tư sản, sự khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, so sánh bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa với nhà nước tư bản, chế độ xã hội nào có nền dân chủ, nền dân chủ tư sản ở mỹ, hãy so sánh và đánh giá nền dân chủ xhcn ở nước ta hiện nay với nền dân chủ tư sản ở mỹ hiện nay

5/5 - (8077 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền