Khái niệm và các bộ phận lý luận cấu thành Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chuyên mụcTriết học Chủ nghĩa Mac - Lenin

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

Khái niệm Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết do C.Mác, Ph.Ăngghen sáng lập từ những năm giữa thế kỷ XIX và đã được V.I.Lênin bổ sung, phát triển hoàn thiện trong điều kiện mới của lịch sử thế giới đầu thế kỷ XX.

..

Những nội dung liên quan:

..

Các bạn có thể diễn đạt khái niệm Chủ nghĩa Mác – Lênin bằng 4 đại ý sau:

Chủ nghĩa Mác-Lênin là:

a) Là “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát triển;

b) Được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại;

c) Là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;

d) Là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về những quy luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản;

đ) Là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

=> Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học.

2. Các bộ phận lý luận cấu thành Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú về nhiều lĩnh vực, nhưng trong đó có ba bộ phận lý luận quan trọng nhất là:

  1. Triết học Mác-Lênin
  2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
  3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất.

a) Triết học Mác – Lênin

Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.

b) Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật chi phối quá trình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội mà trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa.

c) Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách mạng xã hội chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng hình thái kinh tế – xã hội đó.

Mac - Lenin

Mặc dù ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mac – Lênin có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau nhưng đều nằm trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất – đó là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng loài người.

Ngày nay, có thể có nhiều học thuyết với lý tưởng nhân đạo về giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người khỏi ách áp bức nhưng chỉ có chủ nghĩa Mac – Lênin mới là học thuyết khoa học nhất, chắc chắn nhất và chân chính nhất để thực hiện lý tưởng ấy.


Các tìm kiếm liên quan đến khái niệm Chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa mác là gì, chủ nghĩa mác lênin tư tưởng hồ chí minh, chủ nghĩa mác lênin ra đời khi nào, tại sao không gọi là chủ nghĩa mác ăngghen, các bộ phận cấu thành chủ nghĩa mác lênin, anh (chị) hãy trình bày những điều kiện, mac lenin anghen, chủ nghĩa mác lênin được cấu thành từ mấy bộ phận, nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành kinh tế chính trị mác là, sự hình thành chủ nghĩa mác lênin, chủ nghĩa mác lênin được cấu thành từ những bộ phận nào, giới thiệu tác phẩm ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa mác, ai là người sáng lập ra chủ nghĩa mác, tiền đề lý luận của chủ nghĩa mác lênin được cấu thành từ những nội dung nào, nguồn gốc lý luận của chủ nghĩa mác là gì

5/5 - (27133 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền