[PDF] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật hiến pháp, Luật hiến pháp nước ngoài Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017. Chủ biên: GS.TS. Thái Vĩnh Thắng.

 

Những tài liệu liên quan:

 

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF
 4. Một số Giáo trình Luật Hiến pháp khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF
Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp nước ngoài, gồm: chế độ bầu cử, các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước, hệ thống cơ quan tư pháp, các đảng phái chính trị, nguyên thủ quốc gia, chính phủ, nghị viện, tổ chức chính quyền địa phương, các mô hình cơ quan bảo hiến của nhà nước; những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp một số nước trên thế giới như Anh, Bỉ, Nhật Bản,…

Luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Những quy định của Luật Hiến pháp là cơ sở để xây dựng và phát triển toàn bộ hệ thống pháp luật, vì vậy muốn tìm hiểu hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng phải bắt đầu từ hiến pháp.

Hiến pháp – nguồn chủ yếu của ngành luật hiến pháp xác định cách thức tổ chức bộ máy nhà nước; mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước lập pháp, hành pháp, tư pháp; mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trung ương với các cơ quan chính quyền địa phương, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Bởi vậy, việc tìm hiểu bức tranh toàn cảnh của chế độ chính trị của bất kỳ quốc gia nào thông thường đều bắt đầu từ việc tìm hiểu hiến pháp của quốc gia đó. Mặc dù tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về hiến pháp và giá trị xã hội của hiến pháp, tuy nhiên không ai phủ nhận được vai trò đặc biệt quan trọng của hiến pháp và Luật Hiến pháp trong tổ chức, kiểm soát quyền lực nhà nước và trong việc thiết lập và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Có thể coi hiến pháp là trái tim của cơ thể pháp luật của mỗi quốc gia.

Sự hiểu biết pháp luật nước ngoài và sự so sánh đối chiếu các trường phái pháp luật khác nhau trên thế giới, đặc biệt là Luật Hiến pháp đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của khoa học pháp lý nước nhà.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, mối quan hệ giao lưu giữa các quốc gia ngày càng phát triển, sự hiểu biết tối thiểu về nhà nước và pháp luật nước ngoài rất cần thiết đối với mọi người, đặc biệt là các chuyên gia pháp luật.

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017
Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài của Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn và xuất bản lần đầu năm 1999 đến nay cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung để cập nhật những thay đổi trong hiến pháp của một số quốc gia có liên quan đến nội dung chính của giáo trình.

Nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và học tập môn Luật Hiến pháp nước ngoài cho sinh viên luật, chúng tôi cho tái bản với sự bổ sung, thay đổi một số chương và mục của giáo trình năm 1999.

Do đối tượng và phạm vi nghiên cứu rất rộng, chắc hẳn giáo trình vẫn còn những hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc để cho việc biên soạn lần sau được hoàn thiện hơn.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài  – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần chung

Chương I. Những khái niệm cơ bản về luật hiến pháp nước ngoài
 1. Luật hiến pháp là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia
 2. Khoa học luật hiến pháp nước ngoài
 3. Môn học hiến pháp nước ngoài
Chương II. Hiến pháp – nguồn cơ bản của ngành luật hiến pháp
 1. Khái niệm
 2. Hình thức, cấu trúc hiến pháp
 3. Thông qua, sửa đổi, hủy bỏ hiến pháp
 4. Phân loại hiến pháp
Chương II. Chế độ bầu cử
 1. Những khái niệm cơ bản
 2. Các nguyên tắc bầu cử
 3. Tổ chức và trình tự tiến hành cuộc bầu cử
 4. Các phương pháp phân ghế đại biểu
Chương IV. Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước
 1. Các nguồn chính thể
 2. Mô hình cấu trúc nhà nước
 3. Các nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước
Chương V. Nghị viện
 1. Vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà nước
 2. Cơ cấu công nghiệp điện
 3. Thẩm quyền của nghị viện
 4. Quy chế làm việc của nghị viện và thủ tục làm luật
Chương VI. Nguyên thủ quốc gia
 1. Vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia
 2. Quyền hạn của nguyên thủ quốc gia
 3. Cách thức tuyển chọn nguyên thủ quốc gia
Chương VII. Chính phủ
 1. Khái niệm
 2. Thành lập chính phủ
 3. Thành phần và trách nhiệm của chính phủ
 4. Thẩm quyền của chính phủ
 5. Cơ cấu tổ chức của chính phủ
Chương VIII. Hệ thống cơ quan tư pháp
 1. Vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong hệ thống các cơ quan nhà nước
 2. Tổ chức tòa án của một số nhà nước hiện hành
Chương IX. Tổ chức chính quyền địa phương
 1. Cơ cấu lãnh thổ
 2. Tổ chức chính quyền địa phương
Chương X. Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị xã hội
 1. Khái niệm đảng phái chính trị ở nước ngoài
 2. Vai trò của các đảng phái trong tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước
 3. Phân loại các hệ thống đảng phái tư sản và vai trò của chúng trong bầu cử
Chương XI. Các mô hình cơ quan bảo hiểm của nhà nước
 1. Khái niệm cơ quan bảo hiến
 2. Mô hình tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng bảo hiến mô hình Hoa Kỳ
 3. Mô hình tòa án hiến pháp hoặc hội đồng bảo hiến – mô hình lục địa châu Âu
 4. Mô hình cơ quan lập hiến đồng thời là cơ quan bảo hiến

Phần riêng

Chương XII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Hoa Kỳ
 1. Lịch sử lập hiến Hoa Kỳ
 2. Tổng thống Hoa Kỳ
 3. Quốc Hội Hoa Kỳ
 4. Cơ quan tư pháp
Chương XIII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp cộng hòa Pháp
 1. Khái quát về lịch sử lập hiến của Pháp
 2. Các thể chế nhà nước theo hiến pháp năm 1958
Chương XIV. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp liên bang Nga
 1. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ nhà nước
 2. Tổng thống
 3. Chính phủ
 4. Nghị quyết
 5. Tổ chức tư pháp
 6. Tổ chức chính quyền địa phương tự quản
 7. Hình thức cấu trúc nhà nước liên bang
 8. Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính và những đặc điểm cơ bản trong việc phân công, phối hợp và giám sát quyền lực trong tổ chức bộ máy nhà nước
Chương XV. Chế độ cộng hòa nghị viện Italia
 1. Tổng thống
 2. Nghị viện
 3. Chính phủ
 4. Hệ thống cơ quan tòa án
 5. Các cơ quan bổ trợ
Chương XVI. Chế độ cộng hòa nghị viện Bulgaria
 1. Những nguyên tắc chung của chế độ nhà nước Bulgaria
 2. Quốc hội lập pháp
 3. Quốc hội lập hiến – Quốc Hội lớn
 4. Tổng thống
 5. Hội đồng bộ trưởng
 6. Tổ chức tư pháp
 7. Tổ chức chính quyền và hành chính địa phương
 8. Tòa án hiến pháp
Chương XVII. Chế độ Cộng hòa nghị viện của Séc
 1. Bối cảnh lịch sử
 2. Những nguyên tắc chung của chế độ Nhà nước Cộng hòa Séc theo hiến pháp năm 1992
 3. Nghị viện
 4. Tổng thống
 5. Chính phủ
 6. Tổ chức tư pháp
 7. Các đơn vị hành chính tự quản
Chương XVIII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Liên hiệp Vương quốc Anh
 1. Khái quát về chế độ nhà nước của liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen
 2. Lịch sử tư tưởng lập hiến và các đặc điểm của hiến Pháp anh
 3. Các cơ quan nhà nước của Vương quốc Anh
Chương XIX. Chế độ quân chủ lập hiến ở Vương quốc Bỉ
 1. Các nguyên tắc cơ bản của Chế độ nhà nước
 2. Vua và Chính phủ liên bang
 3. Nghị viện
 4. Tổ chức tòa án
 5. Tổ chức chính quyền địa phương
Chương XX. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Nhật Bản
 1. Điều kiện kinh tế, chính trị – xã hội
 2. Khái quát về lịch sử lập hiến của Nhật Bản
 3. Các cơ quan nhà nước của Nhật Bản
Chương XXI. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
 1. Sự cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc
 2. Quốc hội
 3. Chủ tịch nước
 4. Quốc vụ viện
 5. Tòa án nhân dân
 6. Hội đồng nhân dân các cấp
Chương XXII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp các quốc gia ASEAN
 1. Cấu trúc nội dung và tính hiệu lực của hiến pháp các quốc gia ASEAN
 2. Chính thể và tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo hiến pháp các quốc gia ASEAN
 3. Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong hiến pháp các quốc gia ASEAN

Mục lục trang 01- Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục trang 02- Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục trang 03- Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục trang 04- Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục trang 05- Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục trang 06- Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Luật Hà Nội

Một số giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – NXB Công an Nhân dân 2014 – Chủ biên: GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp nước ngoài, bao gồm: chế độ bầu cử, các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước, hệ thống cơ quan tư pháp, các đảng phái chính trị, nguyên thủ quốc gia, chính phủ, nghị viện, tổ chức chính quyền địa phương, các mô hình cơ quan bảo hiến của nhà nước; những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp một số nước trên thế giới như Anh, Bỉ, Nhật Bản…

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – NXB Công an Nhân dân 2014

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – NXB Công an Nhân dân 1999 – Chủ biên: GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

Bao gồm 2 phần và 15 chương. Giới thiệu luật hiến pháp nước ngoài là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của mỗi nướcTrình bày những khái niệm cơ bản; hiến pháp – nguồn cơ bản của ngành luật hiến pháp; chế độ bầu cử; nghị viện; nguyên thủ quốc gia; chính phủ; hệ thống cơ quan tư pháp; tổ chức chính quyền địa phương; các Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị xã hội; những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Hoa Kỳ, Pháp, Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Trung Hoa

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – NXB Công an Nhân dân 1999

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài PDF, Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài 2021, Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Hiến pháp nước ngoài Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài đại học luật, Bài giảng Luật Hiến pháp nước ngoài Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài 2021, Bài giảng Luật Hiến pháp nước ngoài

Nội dung của Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp nước ngoài, gồm: chế độ bầu cử, các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước, hệ thống cơ quan tư pháp, các đảng phái chính trị, nguyên thủ quốc gia, chính phủ, nghị viện, tổ chức chính quyền địa phương, các mô hình cơ quan bảo hiến của nhà nước; những vấn đề cơ bản của Luật Hiến pháp một số nước trên thế giới như Anh, Bỉ, Nhật Bản,…

Kết cấu của Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Phần chung
+ Chương I. Những khái niệm cơ bản về luật hiến pháp nước ngoài
+ Chương II. Hiến pháp – nguồn cơ bản của ngành luật hiến pháp
+ Chương II. Chế độ bầu cử
+ Chương IV. Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước
+ Chương V. Nghị viện
+ Chương VI. Nguyên thủ quốc gia
+ Chương VII. Chính phủ
+ Chương VIII. Hệ thống cơ quan tư pháp
+ Chương IX. Tổ chức chính quyền địa phương
+ Chương X. Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị xã hội
+ Chương XI. Các mô hình cơ quan bảo hiểm của nhà nước
Phần riêng
+ Chương XII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Hoa Kỳ
+ Chương XIII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp cộng hòa Pháp
+ Chương XIV. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp liên bang Nga
+ Chương XV. Chế độ cộng hòa nghị viện Italia
+ Chương XVI. Chế độ cộng hòa nghị viện Bulgaria
+ Chương XVII. Chế độ Cộng hòa nghị viện của Séc
+ Chương XVIII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Liên hiệp Vương quốc Anh
+ Chương XIX. Chế độ quân chủ lập hiến ở Vương quốc Bỉ
+ Chương XX. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Nhật Bản
+ Chương XXI. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
+ Chương XXII. Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp các quốc gia ASEAN
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

4.5/5 - (59 bình chọn)

Phản hồi

  • Ad có thể gửi giúp e cuốn giáo trình Luật HP nước ngoài ko ạ, e cảm ơn

  • bạn có giáo trình luật hiến pháp nước ngoài không ạ có thể gửi cho mình qua mail được không

  • B oi, b nhận được file chưa, cho mình xin với ạ, mình cảm ơn

 1. Tôi cần File pdf tài liệu Giáo trình Luật Hiến Pháp nước ngoài – Trường Đại học Luật Hà Nội (2017).
  Trân trọng và cảm ơn,

 2. Ad gửi giúp mình Giáo trình Luật Hiến Pháp nước ngoài- Trường Đại học Luật Hà Nội . Mình cảm ơn ạ.

 3. Tôi cần File pdf tài liệu Giáo trình Luật Hiến Pháp nước ngoài – Trường Đại học Luật Hà Nội (2017).
  Trân trọng và cảm ơn,

 4. Ad gửi giúp mình ebook giáo trình luật hiến pháp nước ngoài của Đại học Luật Hà Nội với. Mình cảm ơn ạ.

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền