Đề tài tiểu luận hết môn luật cạnh tranh

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật cạnh tranh Luật Cạnh tranh

Dưới đây là 17 đề tài tiểu luận hết môn luật cạnh tranh thường gặp trong các bài tập lớn và đề thi kết thúc học phần Luật cạnh tranh. Xin chia sẻ để các bạn tham khảo!

 

Những nội dung liên quan:

 

Đề tài tiểu luận hết môn luật cạnh tranh

1. Bình luận các quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018.

2. Những điểm mới của các quy định chống thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của Luật cạnh tranh 2018 so với Luật cạnh tranh 2004.

3. Phân tích từng loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và trường hợp thực tế. (Chọn ra một/hai hoặc nhóm điều khoản để phân tích).

4. Phân tích những yếu tố đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo quy định của Luật cạnh tranh 2018.

5. Bình luận quy định miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật cạnh tranh 2018 và phân tích ví dụ thực tế đã áp dụng hoặc có thể áp dụng các quy định này.

6. Phân tích những yếu tố xác định sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp theo luật cạnh tranh 2018.

7. Phân tích quy định pháp luật về từng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và trường hợp thực tế. (Chọn ra một/hai hoặc nhóm điều khoản để phân tích).

8. Phân tích quy định pháp luật về từng hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, bình luận hiệu quả áp dụng những quy định này vào thực tiễn tồn tại nhiều công ty độc quyền nhà nước ở Việt Nam.

9. Phân tích quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo Luật cạnh tranh 2018, so sánh những điểm mới của Luật so với Luật cạnh tranh 2004 và những trường hợp thực tế áp dụng quy định này.

10. Phân tích quy định pháp luật về từng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và trường hợp thực tế. (Chọn ra một/hai hoặc nhóm điều khoản để phân tích).

11. Phân tích quy định của Luật cạnh tranh 2018 về từng hành vi cạnh tranh không lành mạnh và trường hợp thực tế. (Chọn ra một/hai hoặc nhóm điều khoản để phân tích).

12. Đặc điểm của tố tụng cạnh tranh theo Luật cạnh tranh Việt Nam 2018.

13. Chính sách cạnh tranh và hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh trong thể chế chính trị đặc thù tại Việt Nam.

14. Những điểm mới của Luật cạnh tranh 2018 so với Luật cạnh tranh 2004 và xu hướng phát triển tiến bộ của Luật mới.

15. Khả năng điều chỉnh một cách hiệu quả hành vi hạn chế cạnh tranh của Luật cạnh tranh 2018 qua những điểm mới của Luật này.

16. Bảo vệ người tiêu dùng nhìn từ Luật cạnh tranh.

17. Chính sách cạnh tranh trung lập.

5/5 - (14284 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền