Đề cương ôn tập Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Chuyên mụcĐường lối CM của ĐCCS VN duong-loi-cach-mang-cua-dang-cong-san-viet-nam

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

 1. Hoàn cảnh diễn ra hội nghị thành lập Đảng

 2. Nội dung Cương lĩnh chính trị

 3. Ý nghĩa sự ra đời của Cương lĩnh chính trị

 

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

 1. Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939 – 1945

 • Hoàn cảnh lịch sử
 • Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
 • Ý nghĩa
 1. Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945)

 • Hoàn cảnh
 • Nội dung
 • Ý nghĩa

 

Chương III. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 – 1975)

 1. Đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1950)

 • Quá trình hình thành đường lối
 • Các văn kiện cơ bản thể hiện đường lối
 • Nội dung đường lối
 • Ý nghĩa
 1. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965 – 1968)

 • Hoàn cảnh lịch sử giai đoạn 1965 – 1968 (Thuận lợi, khó khăn của cách mạng Việt Nam)
 • Quá trình hình thành và nội dung đường lối
 • Ý nghĩa đường lối

 

Chương IV. Đường lối công nghiệp hóa

 1. Đánh giá việc thực hiện đường lối CNH trước đổi mới

 2. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về CNH thời kỳ đổi mới ( 4 dấu mốc quan trọng: Đại hội VI, Hội nghị TW 7 khóa VII, Đại hội VIII, từ Đại hội IX XII)

 3. Khái niệm CNH, HĐH

 4. Định hướng về đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, giải quyết các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân

 5. Vì sao chủ trương đẩy mạnh CNH gắn với HĐH?

 6. Vì sao CNH, HĐH phải gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN?

 7. Giải thích luận điểm: Khoa học công nghệ là nền tảng và động lực của CNH, HĐH?

 

Chương V. Đường lối xây dựng nền KTTT định hướng XHCN

 1. Đặc trưng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp.

 2. Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về KTTT định hướng XHCN từ Đại hội VI – IX

 3. Giải thích luận điểm: “Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của CNTB”

 4. Giải thích luận điểm: “KTTT là thành tựu phát triển chung của nhân loại”

 5. Quan điểm về hoàn thiện thể chế KTTT của Đảng thời kỳ đổi mới

 

Chương VI. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

 1. Những đổi mới tư duy về hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

 2. Vì sao vai trò giám sát và phản biện xã hội được giao cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

 3. Hệ thống chính trị nước ta bao gồm những thành tố nào? Được chính thức sử dụng từ thời gian nào và thay cho khái niệm nào?

 

Chương VII. Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

 1. Những đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng thời kỳ đổi mới

 2. Giải thích luận điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Minh họa bằng ví dụ thực tế.

 3. Các vấn đề xã hội bao gồm những lĩnh vực nào? Từ thời điểm nào các vấn đề xã hội được nâng lên tầm chính sách?

 

Chương VIII. Đường lối đối ngoại

 1. Tư tưởng chỉ đạo về đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế.

 2. Quá trình tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới.

 


Các tìm kiếm liên quan đến đề cương ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam, câu hỏi tự luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam, tài liệu đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam, trac nghiem đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam, đề thi môn đường lối đảng cộng sản việt nam, đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam là gì, ngân hàng câu hỏi đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam, câu hỏi liên hệ thực tế môn đường lối, đề thi đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam đại học thương mại

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo