Cấu tạo của Bộ luật Hình sự Việt Nam

Chuyên mụcBạn có biết?, Luật hình sự Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Phân tích cấu tạo của Bộ luật Hình sự Việt Nam và cấu tạo của một điều luật trong phần các tội phạm.

..

Những nội dung liên quan:

..

Cấu tạo Bộ luật Hình sự Việt Nam

Lời nói đầu, Phần những quy định chung, Phần các tội phạm và Phần hiệu lực thi hành.

Lời nói đầu

+ Xác định chức năng của LHS cũng như của BLHS trong đó đặc biệt nhấn mạnh chức năng răn đe giáo dục.

+ Khẳng định tính kế thừa của BLHS đồng thời xác định trách nhiệm thi hành Bộ luật thuộc về tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân.

Phần những quy định chung (12 Chương, 122 điều)

+ Hình thức:

* Được cấu trúc thành các Chương – Mục – Điều – Khoản – Điểm (02 chương đó là Chương VIII và Chương XII).

* Được cấu trúc thành các Chương – Điều – Khoản – Điểm (12 chương).

+ Nội dung:

Quy định những vấn đề chung của Bộ luật, về tội phạm, về TNHS và về hình phạt.

Phần các tội phạm (13 chương, 303 điều)

+ Hình thức:

* Được cấu trúc thành các Chương – Mục – Điều – Khoản – Điểm (03 chương đó là Chương XVIII, Chương XXI và Chương XXIII).

* Được cấu trúc thành Chương – Điều – Khoản – Điểm (10 chương).

+ Nội dung:

Bao gồm các điều luật quy định về các tội phạm cụ thể và các khung hình phạt cụ thể.

Phần hiệu lực thi hành (01 điều, Điều 426)

Quy định thời hiệu thi hành của Bộ luật.

Cấu tạo của một điều luật trong phần các tội phạm

Mỗi điều luật phần các tội phạm, xét về hình thức cấu trúc gồm các khoản khác nhau, xét về nội dung có hai phần là phần mô tả tội phạm (phần quy định) và phần xác định hình phạt (phần chế tài):

Phần quy định: Là phần của điều luật mô tả các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm mà điều luật quy định.

– Nội dung: Cho phép nhận biết được tội phạm, đủ để phân biệt tội phạm được quy định với các tội phạm khác và với trường hợp chưa phải là tội phạm mà chỉ là vi phạm.

– Phân loại:

+ Quy định giản đơn: Là quy định không có sự mô tả tội phạm mà chỉ nhắc lại tội danh.

+ Quy định mô tả: Là quy định có sự mô tả đầy đủ các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của một tội danh, cho phép phân biệt được tội phạm và đủ để phân biệt tội phạm được quy định với các tội phạm khác và trong trường hợp cần thiết cũng đủ cho phép phân biệt với hành vi vi phạm.

+ Quy định mô tả dạng đặc biệt (quy phạm viện dẫn): Là các quy định trong đó có nội dung mô tả không được thể hiện ngay trong điều luật mà được chỉ dẫn sang điều luật khác hoặc sang văn bản pháp luật khác.

Phần chế tài: Là phần xác định khung hình phạt có thể áp dụng đối với người đã phạm tội được mô tả ở phần quy định.

– Khung hình phạt là giới hạn giữa mức nhẹ nhất và mức nặng nhất của hình phạt có thể áp dụng đối với người phạm tội (trong giới hạn có thể là các loại hình phạt khác nhau).

– Mỗi điều luật thường có từ hai khung hình phạt trở lên, trong đó một khung cho trường hợp cơ bản, các khung còn lại cho trường hợp tăng nặng hay giảm nhẹ.


Các tìm kiếm liên quan đến Cấu tạo của Bộ luật Hình sự, hiệu lực của đạo luật hình sự, bộ luật hình sự là gì, bản chất của luật hình sự, ý nghĩa luật hình sự, quy định giản đơn, bộ luật hình sự 2022, ý nghĩa của đạo luật hình sự, bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Cấu tạo Bộ luật Hình sự Việt Nam?

Về cấu trúc, Bộ luật Hình sự Việt Nam (hiện nay là BLHS 2015) gồm 3 phần: Phần chung và Phần các tội phạm (Phần riêng) và Phần điều khoản thi hành.
– Phần chung quy định những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt. Trong Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung năm 2017.
– Phần các tội phạm quy định các tội phạm cụ thể và các khung hình phạt đối với các tội phạm đó. Trong Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung năm 2017, Phần các tội phạm gồm 14 chương với 318 điều.
– Phần điều khoản thi hành gồm 01 điều quy định về hiệu lực thi hành của bộ luật này.

Cấu tạo của một điều luật trong phần các tội phạm?

Mỗi điều luật phần các tội phạm, xét về hình thức cấu trúc gồm các khoản khác nhau, xét về nội dung có hai phần là phần mô tả tội phạm (phần quy định) và phần xác định hình phạt (phần chế tài).

5/5 - (9948 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền